Головна Пошук Зворотній зв'язок Карта сайта
Програма розвитку тваринництва для Запорізької області
 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
 

Науково-інноваційний центр "ІНТЕГРАЦІЯ"
 

Вимоги до побудови, викладення та оформлення матеріалів (статей),

які подаються до збірника наукових праць ІМТ УААН

 

Стаття має бути підготовлена у текстових редакторах Microsoft Word, Word Pad (або подібних) та подана до збірника праць на електронному носії у форматах doc (Microsoft Word 1997-2003) або rtf та у друковану вигляді з підписами усіх авторів. Обсяг статті – не менше чотирьох сторінок формату А 4.

Мова статей: українська, російська, англійська, польська.

До статті мають додаватися дві рецензії та експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації.

Матеріали статті мають бути набрані шрифтом Times New Roman , розмір шрифту основного тексту – 12  пт . Розмір шрифту тексту в таблицях – 12  пт . Міжрядковий інтервал – множник 1,2. Міжрядковий інтервал в таблицях – одинарний.

Сторінки не нумеруються. Поля сторінки: нижнє – 40 мм , верхнє, ліве, праве – 30 мм .

Формули можуть бути набрані в редакторі Microsoft  Equation  3,0 та повинні мати послідовну нумерацію і розміщуватися по центру рядка. Номер формули вирівнюється по правому краю сторінки.

Рисунки, які містяться у статті мають бути подані як в тексті, так і окремими файлами з назвами файлів, відповідно рис.1, рис.2..., у одному з наведених форматів: bmp , jpeg , jpg , tiff , gif . Роздільна здатність зображень – не менше 150  dpi , кольорова схема – відтінки сірого.

Нумерація таблиць та рисунків послідовна. Якщо в статті присутні тільки одна таблиця та один рисунок – вони не нумеруються.

При викладенні матеріалів статті бажано дотримуватися наступної структури: індекс УДК (великими літерами, вирівнювання по лівому краю рядка); назву статті (великими полужирними літерами, без переносів слів, вирівнювання по центру рядка); список авторів, який містить прізвище та ініціали авторів (автора) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, повної назви установи та контактного телефону/факсу (прізвище та ініціали авторів наводяться полужирним шрифтом, вирівнювання по лівому краю рядка, повна назва наукової установи та контактний телефон/факс наводяться з нового рядка); анотацію мовою статті обсягом до 400 знаків (до 8 рядків) (без підзаголовку "анотація", курсивом, вирівнювання по ширини рядка); ключові слова (не менше трьох слів, вирівнювання по ширині рядка); проблема; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета; матеріали і методи; результати досліджень; висновки; перелік посилань (назва розділу полужирним шрифтом, з великої літери, вирівнювання по лівому краю рядка. Посилання наводяться з абзацу у порядку їх згадування в тексті статті і нумеруються арабськими цифрами з крапкою після номера. Прізвища та ініціали авторів наводяться курсивом); резюме англійською мовою (обсягом 2-5 речень, вирівнювання по ширині рядка, перед резюме подати назву статті англійською мовою великими полужирними літерами, без переносів слів, вирівнювання по центру рядка). Резюме за змістом має відповідати змісту анотації.

Вирівнювання матеріалів статті – по ширині рядка, якщо інше не зазначено окремо.

Назви структурних розділів "проблема", "аналіз останніх досліджень і публікацій", "мета", "матеріали і методи", "результати досліджень", "висновки", " summary " наводяться на початку першого абзацу відповідного структурного розділу полужирним шрифтом з великої літери і з крапкою в кінці назви.

Розмір відступу першого рядка абзацу для індексу УДК, назви статті (на початку статті та в резюме) і переліку авторів – 0 см , для інших матеріалів статті – 1,5 см.

Після індексу УДК, назви статті, списку авторів, анотації, ключових слів та переліку посилань повинен бути залишений один вільний рядок.

У незазначених випадках користуватися вимогами ДСТУ 3008‑95.