Головна Пошук Зворотній зв'язок Карта сайта
Програма розвитку тваринництва для Запорізької області
 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
 

Науково-інноваційний центр "ІНТЕГРАЦІЯ"
 

Механзіація вівчарства

 

Лабораторія механізації вівчарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Лиходід Віктор Вікторович - завідувач лабораторією
тел: 80684053008

 

Склад лабораторії:


Лиходід Віктор Вікторович - завідувач лабораторією механізації вівчарства

Забудченко Віктор Миколайович - старший науковий співробітник

Пашков Анатолій Митрофанович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ренсевич Євген Олександрович - старший науковий співробітник

Цис Ірина Сергіївна - інженер

Писларь Ілля Ілліч – технік

Наукові здобутки лабораторії:

 

Вівчарство - єдина унікальна малозатратна галузь тваринництва, яка не зважаючи на різноманіття ви­роблюваної продукції (дієтична ягнятина, молода баранина, молоко, делікатесні сири та бринза, вовна, овчини, смушки, шкірсировина), сьогодні потребує відповідної реані­ма­ції.Для відродження галузі та надання їй належного статусу, пропонуємо об’єднати зусилля та зробити це.

       Лабораторія механізації вівчарства є єдиним науково-дослідним підрозділом в Україні, що працює над вирі­шенням питань відродження галузі через розроблення новітніх ресур­со­­ощадних малозатратних механізованих тех­но­логій виробництва і перероблення продукції вівчарства за замкнутим циклом та створення конкурентоспроможної спе­ціалізованої техні­ки для галузі. Ми існуємо майже 15 років.


ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВІДЧИЗНЯНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВІВЧАРСТВА НА НАСТУПНІ РОКИ

- уніфіковані технологічні модулі низького енергоспоживання для стійлового утриман­ня овець різних напрямків продуктивності;

- уніфікований багатофункціональний технологічний модуль для обслуговування суягних вівцематок та вирощування ягнят;

- технологічні модулі для стриження овець з продуктивністю від 30 до 90 овець за годину;

- технологічні модулі для первинного оброблення, вовни до напівфабрикатів з продуктивністю до 20 кг/год безпосередньо в умовах господарств;

- технологічні модулі контрольованого утримання 70, 350 і 1050 овець в природних умовах;

- технологічні модулі для виробництва молока (стаціонарні, мобільні, пересувні) на блочно-модульній основі;

- технологічні модулі в контейнерному виконанні для перероблення молока овець і кіз в сири та бринзу з продуктивністю 60- 200 кг за виробничий цикл в умовах вівчарських господарств.

 

Перелік опублікованих статей, наукових матеріалів.

 

Автори

Назва

УДК

Видання/дата

Ренсевич О.О.

Лиходід В.В.

Пашков А.М.

Ренсевич Є.О.

Туринський В.М.

Горлова О.Д.

Нечмілов В.М.

Ресурсоощадна технологія виробництва та переробки продукції вівчарства

 

К.: Науково-ін­фор­ма­цій­ний бюлетень завер­­ше­них наукових роз­ро­бок УААН “Аграрна наука – виробництву” №2, 2006

Шацький В.В.

Ренсевич О.О.

Пашков А.М.

Лиходід В.В.

Структурна перебудова вів­чарства - шлях до стабілізації галузі

636.32/002.51

Нова-Каховка: Міжвідо­м­чий тематичний нау­ко­вий збір­ник «Вівчар­с­тво». ІТСР « Ас­канія-Но­ва», вип. 33, «ПИ­ЕЛ», 2006

Лиходід В.В.

Забудченко В.М.

Устаткування для виготовлення бринзи

 

Патент на корисну мо­дель № 25357, 2007

Пашков А.М.

Лиходід В.В.

Горлова О.Д.

Машинка для стрижен­ня тварин

 

Патент на корисну мо­дель № 28406, 2007

Ренсевич О.О.

Лиходід В.В.

Енергозберігаюча модель ведення вівчарства

636.32/.38:631.3

Запоріжжя: Збірник нау­ко­вих праць ІМТ УААН «Ме­ха­нізація, еколо­гіза­ція та кон­вертація біоси­ровини у тва­ринництві».- Вип. 1, 2008

Шацький В.В.

Лиходід В.В.

Забудченко В.М.

Цис І.С.

Модель оптимізації процесів виробництва та перероблення продукції вівчарства

636.32/38:001.

891.57

Запоріжжя: Збірник наукових праць ІМТ УААН «Ме­ханізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві». Вип. 1, 2008

Шевченко І.А.

Лиходід В.В.

Пашков А.М.

Ренсевич Є.О.

Забудченко В.М.

Новітня технологія і обладнання для механізації процесів у вівчарства

 

Техніка АПК, №3-4, 2008

Сухарльов В.О.

Лиходід В.В.

Романцов І.М.

Переробка овечої вовни у малих підприємствах

636.3.001.73

Харків: Збірник наукових праць Харківської держав­ної зооветеринарної акаде­мії «Проблеми зооін­же­не­рії та ве­теринарної меди­ци­ни».-Вип. 16(41), ч. 1 «Сі­ль­сь­когосподарські науки», 2008

Шевченко І.А.

Лиходід В.В.

Стан і перспективи розроблення вітчизняної техніки для вівчарства

631.171:636.32

Дослідницьке: Збірник нау­ко­вих праць УкрНДІ­ПВТ ім. Л.По­горілого «Те­х­­­ніко-тех­но­ло­гіч­ні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». Вип. 11 (25), 2008

Лиходід В.В.

Яременко Н.Є.

Забудченко В.М.

Самогодівниця комбінована для овець

 

Патент на корисну модель № 34022, 2008

Лиходід В.В.

Забудченко В.М.

Технологічний модуль для первинного оброблення вовни

 

Патент на корисну модель № 36408, 2008

 

 

Розроблена та підготовлена до виробництва:

МЕХАНІЗОВАНА РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА ЗА ЗАМКНУТИМ ЦИКЛОМ

Базується:

- на розведенні овець м’ясо-вовняного та м’ясо-молочного напрямку продуктивності;

- на ранньовесняному та літньому ягнінні вівцематок;

- на використанні дешевих енергоефективних споруд низького енергоспоживан­ня з місцевих будівельних матеріалів;

- на максимальному утриманні овець на покращених і культурних пасовищах із системою контрольованого регульованого загінного випасання.

Забезпечує:

- комплексну механізацію процесів виробництва (утримання, годівля, напува­ння, стри­ження, доїння, ветеринарно-санітарне оброблення, штучне запліднення), перероблення (вов­ни, шкірсировини, молока в сири та бринзу) і оброблення продукції вівчарства (копчення м’ясо-молочної продукції).

Обумовлює:

- зниження капітальних витрат на 35-50%, трудових витрат на 25-30% та енерговитрат – в 1,3-1,5 разу;

- підвищення продуктивності праці чабанів на 25-30%;

- зниження номенклатури машин, задіяних в технології до 30-35%.

Ресурсоощадна технологія і засоби механізації для її реалізації захищені 26 патентами України. Орієнтовний сумарний економічний ефект від впровадження перспективної ресурсоощадної механізованої технології і створених для її реалізації засобів механізації становить 650 тис. грн.

 

 

 

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ І ПІДПРИЄМЦІВ!

Ми пропонуємо Вам співпрацю!

Ми допоможемо вирішити Ваші проблеми!